"I want to put a ding in the universe." - Steve Jobs

Shams Shahadat
Shams Shahadat, UCO, Mecharnics, Senior Design Capstone
Shams Shahadat
Shams Shahadat, MSc, UCO Press
Shams Shahadat
Shams Shahadat, Kennedy Space Center, Capsule, Docking
20130529_160235.jpg
20190324_204929.jpg

SHAMS M. SHAHADAT